Savet za koordinaciju poslova bezbednosti

Savet za koordinacju poslova bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada radi u okviru Gradske uprave za saobraćaj i puteve.

Gradsko veće Grada Novog Sada je u januaru 2010. godine na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima donelo Rešenje o obrazovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada.

Navedenim aktom obrazovan je Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada kao radno telo Gradskog veća Grada Novog Sada, čiji je zadatak da:

  • Ostvaruje saradnju sa organima i organizacijama iz oblasti bezbednosti saobraćaja i usklađuje poslove u funkciji unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Inicira i prati preventivne i druge aktivnosti u oblasti bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Učestvuje u izradi strategije i godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Izveštava Gradsko veće Grada Novog Sada o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada,
  • Pokreće inicijative za unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno – promotivne aktivnosti, tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima na teritoriji Grada Novog Sada, usmerava i prati realizaciju utvrđenih programa i informiše javnost i Gradsko veće Grada Novog Sada o aktivnostima Saveta,
  • Predlaže Gradskom veću Grada Novog Sada program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Novog Sada.

Administrativne i stručne poslove za potrebe Saveta obavlja GU za saobraćaj i puteve.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 529 721
E-mail: office@sbsns.rs
Adresa: Žarka Zrenjanina 2, Novi Sad