GU za zaštitu životne sredine

U Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • pripremu, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine;
 • pripremu predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 • kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine (monitoring), putem ovlašćenih stručnih organizacija;
 • informisanje i objavlјivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine;
 • zaštitu prirode i zaštićena prirodna dobra primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda;
 • pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara;
 • sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, u skladu sa zakonom, odlučivanje o potrebi procene uticaja, određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja i odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja;
 • učešće u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni;
 • izdavanje uslova za obezbeđivanje mera zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornog i urbanističkog plana;
 • izdavanje privremenog odobrenja za rad i izdavanje dozvole za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja;
 • izdavanje dozvola za obavlјanje delatnosti prometa i dozvole za korišćenje naročito opasnih hemikalija;
 • davanje saglasnosti na planove upravlјanja zaštićenim područjem, godišnje programe upravlјanja i pravilnike o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi;
 • izdavanje dozvola, odobrenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom, vođenje evidencije i dostavlјanje podataka ministarstvu;
 • davanje mišlјenja ministarstvu ili nadležnom organu autonomne pokrajine u postupku kada ovi organi izdaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom;
 • vođenje lokalnog registra izvora zagađivanja;
 • pripremu lokalnog akcionog plana zaštite od buke u životnoj sredini, obezbeđivanje uslova i staranje o njegovom sprovođenju;
 • predlaganje, organizovanje i sprovođenje preventivnih i sanacionih mera zaštite životne sredine, u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Skupštine Grada, Gradonačelnika i Gradskog veća i
 • obrazovne aktivnosti i jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine.

Kontakt podaci

Kontakt: 021 421 109
E-mail: zivotnasredina@uprava.novisad.rs
Adresa: Rumenačka 110a, Novi Sad